Prekancerózy děložního hrdla aneb proč chodit ke gynekologovi

Prekancerózy (dysplazie) neboli přednádorové stavy děložního hrdla patří mezi nejčastěji diagnostikované předstupně zhoubného nádorového bujení ženských rodidel. Včasná diagnostika je velice důležitá – prognóza onemocnění zachyceného včas je vždy výrazně lepší než u pokročilých nádorů. Přesto, že screening zaměřený na detekci i přednádorových stavů provádí každá gynekologická ambulance, patří Česká republika k zemím s největším výskytem nádorů děložního hrdla v Evropě. Ročně zemře na karcinom děložního hrdla asi 400 žen. Přitom stačí tak málo – pravidelná každoroční návštěva u gynekologa. Ten provede odběr cytologie, případně HPV test a kolposkopii.

CO JE TO PREKANCERÓZA?

Prekanceróza nebo také přednádorový stav. U děložního hrdla jsou tyto jednotky přesně definované a díky možnostem časné diagnostiky – screeningu dobře a včasně zachytitelné.

U prekanceróz děložního čípku se jedná o změny uvnitř epitelu  neboli nejvrchnější vrstvy sliznice.  U prekancerózy čípku dělohy dochází ke změnám buněk- dochází  atypiím a to  tvaru, změny struktury nebo změny související s jejich dělením buněk čípku. Pokud se jedná o dysplazii, neměla by být porušena bazální membrána, jenž představuje hranici mezi epitelem a hlubšími strukturami. Zhoubné nádory dokážou tuto bariéru překonat a vrůstat i do hlubších struktur a tkání. Prekancerózy jsou  předzvěstí možného vzniku budoucího zhoubného nádoru a mohou se objevit v předstihu až 8 -10 let. Je proto důležité je včas odhalit a podle stavu závažnosti sledovat nebo léčit.

Prekancerózy lze rozdělit podle míry epiteliálních změn na:

  • prekancerózy nízkého stupně (low grade)
  • prekancerózy vysokého stupně (high grade)

Některé prekancerózy nízkého stupně mohou i spontánně ustoupit.

Prekancerózy vycházejí z dlaždicového nebo žlázového epitelu děložního hrdla. Častější jsou prekancerózy z dlaždicověho epitelu. Ty se také mohou vyskytovat u žen již v rané dospělosti. Prekancerózy ze žlázového epitelu jsou méně časté a před 30. rokem života se vyskytují zřídka.

Příčiny vzniku prekanceróz děložního hrdla

Významnou roli ve vzniku prekanceróz děložního hrdla hraje infekce vysoce rizikovými lidskými papillomaviry (HPV – Human papillomavirus).
Mezi další příčiny řadíme  kouření, poruchy imunity, promiskuitní chování, časný věk zahájení sexuálního života, dlouhodobá přítomnost sexuálně přenosných infekcí a jejich opakování. Dále je to i užívání kombinované hormonální antikoncepce.

Diagnostika prekanceróz děložního hrdla

Prekancerózy děložního hrdla lze prokázat pomocí prebioptických metod a cílené biopsie (odběru vzorku tkáně). Mezi prebioptické metody patří kolposkopie, vyšetření cytologického stěru a HPV test.

Kolposkopie

Kolposkopie je technika, kdy s využitím speciálního mikroskopu – kolposkopu – lze vyšetřit zevní rodidla, oblast hráze, okolí konečníku, pochvu i děložní hrdlo. K popisu nálezu při vyšetření se používá specifické názvosloví a lze zhotovit také fotografii. Vyšetření děložního hrdla je možné bez aplikace roztoku nebo s použitím roztoku kyseliny octové a hnědého Lugolova roztoku. Roztoky se nanášejí tamponem a umožní lepší rozlišení možných změn sliznice.

Cytologie

Cytologické vyšetření je základní metodou pro stanovení prekancerózy a zároveň slouží jako screeningové vyšetření, které se provádí 1x ročně každé ženě z důvodu včasného odhalení nádorového procesu děložního hrdla. Odběr se provádí nátěrem na sklo nebo do tekutého média, jenž je finančně náročnější. V České republice se používá klasifikace Bethesda z roku 2001. Důležitý je správný odběr, včasná fixace, přesná anamnéza, správné vyhodnocení a interpretace nálezu. Při cytologickém vyšetření se hodnotí dlaždicové buňky, žlázové buňky, přítomnost mikroorganizmů (např. kvasinky,chlamydie, herpetické infekce atd.), přítomnost buněk endometria (děložní sliznice) u žen nad 40 let věku, dále přítomnost jiných zhoubných elementů např. metastázy nádorů z jiných oblastí.

Cílená biopsie

I když prebioptická vyšetření jsou vysoce spolehlivá, diagnózu je nutné vždy ověřit cílenou biopsii tj. odběrem vzorku tkáně přímo z místa postižení. Odebraný vzorek se odesílá na histopatologické vyšetření.

Sledování pacientek s prekancerózou

Při konzervativním postupu jsou kontroly s využitím kolposkopie, cytologie a event. dalších prebioptických metod doporučovány v intervalech 3-6 měsíců.

V těhotenství u nízkostupňové prekancerózy se vyšetřuje v 1. trimestru a ve 24. – 28 týdnu gravidity. Pokud se nález nezhoršuje, odkládá se řešení až na období šestinedělí. U prekancerózy vysokého stupně v těhotenství  se pacientka sleduje v intervalu 8-12 týdnů. V případě, že není podezření na invazivní nádor je řešení odloženo na období šestinedělí.

Sledování po ošetření děložního hrdla je obvykle také v 3-6 měsíčních intervalech, po dobu 1-3 let, kdy se přechází na pravidelné roční kontroly. Schéma sledování po operaci není přesně stanoveno a proto nemusí být na každém pracovišti stejné. Při přechodu na kontroly 1x ročně je potřeba 2 negativních cytologií v intervalu 4-6 měsíců. Vhodné je také doplnění HPV testu.

Nejvíce recidiv – návratu prekancerózy je v období 2 let po operaci, ale riziko vzniku prekancerózy přetrvává až po dobu 20 let.

Prevence

Sekundární prevencí je aktivní vyhledávání prekanceróz v rámci každoročního gynekologického vyšetření Primární prevencí je zamezení přenosu HPV infekce. Nejběžnější ochrannou metodou pro ženy každého věku je kondom. Nejspolehlivější metodou je očkování proti HPV infekci.

Co je opravdu důležité

Důležité je věnovat  pozornost svému zdraví a snažit se předejít nemoci. Je třeba chodit pravidelně 1x ročně na vyšetření ke svému gynekologovi, vyvarovat se sexuální promiskuity a sexuálně přenosných chorob. Vybírat si své sexuální partnery a při intimním styku používat kondom. Využít nejspolehlivější ochranu, což je očkování proti HPV infekci. Myslet na sexuální výchovu svých dětí, řádně je poučit a před zahájením sexuálního života zvážit naočkování dívek proti HPV.